Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska – 18 czerwca 2018r.

 W poniedziałek 18 czerwca 2018 roku w Warszawie odbyło się walne zebranie Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska (dalej jako: „Stowarzyszenie”)

Zebranie otworzył Prezes Stowarzyszenia – Pan Jerzy Kornowicz. Przywitał wszystkich zebranych i podziękował za przybycie. Następnie zgłosił kandydaturę Pana Macieja Strzembosza na Przewodniczącego Obrad. Wobec braku sprzeciwu ze strony uczestników Walnego Zebrania, Pan Maciej Strzembosz wybór przyjął. Protokolantem wybrana została Pani Paula Rossa. Przewodniczący zaproponował wybór Komisji Skrutacyjnej. Zgłoszono dwie kandydatki: Panią Kingę Jakubowską i Panią Grażynę Szarszewską-Kuhl, które zostały jednogłośnie zostali wybrane przez zebranych na członkinie Komisji Skrutacyjnej. Następnie obecni na sali członkowie  Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli porządek obrad.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2017

Sprawozdanie z działalności Zarządu zreferował Pan Prezes Jerzy Kornowicz. W kilku słowach omówił dotychczasową działalność Stowarzyszenia.  Opowiedział także o inicjatywach podejmowanych przez zarząd.

Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2017

Przewodniczący Obrad oddał głos Panu Maciejowi Hoffmanowi – Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej, który przedstawił ustne sprawozdanie z działalności Komisji w roku 2017. Poinformował zebranych, że w okresie tym Komisja zebrała się dla oceny bilansu i rachunku wyników oraz sprawozdania Zarządu z działalności merytorycznej związanej z realizacją celów statutowych Stowarzyszenia. Poza powyższym, do Komisji nie były zgłaszane sprawy wymagające wyjaśnień i interwencji w sprawie działalności Stowarzyszenia. Następnie Przewodniczący oznajmił, że Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej a z inicjatywy własnej Zarządu jak i członków Stowarzyszenia, podejmowane były przez Zarząd działania wyjaśniające i inicjujące skuteczne rozwiązania szeregu problemów, związanych z działalnością przemysłów kreatywnych na rzecz swoich członków i całego środowiska twórczego. Komisja Rewizyjna zaaprobowała poniesione i planowane wydatki oraz, na podstawie własnego rozeznania, pozytywnie ocenia działalność Zarządu w zakresie programowym i finansowym. Przewodniczący Komisji, działając na podstawie §18 ust. 2 pkt b oraz §29 pkt c Statutu Stowarzyszenia zawnioskował do Walnego Zebrania Członków o przyjęcie sprawozdania Zarządu i udzielenie Zarządowi absolutorium z działalności za minioną kadencję

W imieniu Zarządu Pan Maciej Strzembosz podziękował za rekomendację oraz za dotychczasowe zaangażowanie organizacji wspierających Kreatywną Polskę w podejmowanych przez nią działaniach.

Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2017

Przewodniczący przekazał głos przedstawicielom Sądu Koleżeńskiego, który reprezentował obecny na sali Pan Mieczysław Jurecki. Ustnie przedstawił sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego i oświadczył, że do tej pory nie było żadnych spornych spraw co świadczy o braku napięć wewnętrznych. Wyraził również nadzieję na dalszy bezkonfliktowy przebieg działalności Stowarzyszenia.

Następnie Przewodniczący Obrad zaproponował, aby Walne Zebranie Członków podjęło kolejno uchwały objęte porządkiem obrad.

Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdań finansowych za rok 2017

Przewodniczący przedstawił treść uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017, do której nie zgłoszono poprawek. Odbyło się głosowanie jawne, w którym oddano 20 ważnych głosów za. W związku z czym, uchwała zatwierdzająca sprawozdanie finansowe została przyjęta przez Walne Zebranie Członków jednogłośnie.

Podjęcie uchwały o pokryciu straty za rok 2017 z nadwyżki uzyskanej w latach poprzednich

Następnie odbyło się głosowanie jawne w sprawie przyjęcia uchwały o pokryciu straty za rok 2017 z nadwyżki uzyskanej w latach poprzednich. Oddano 20 ważnych głosów z czego wszystkie były za przyjęciem uchwały. W związku z powyższym, uchwała została przyjęta jednogłośnie.

Podjęcie uchwały o udzieleniu Zarządowi absolutorium za rok 2017

Kolejne głosowanie jawne dotyczyło przyjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium zarządowi za działalność w roku 2017. W głosowaniu za uchwałą oddano 20 głosów ważnych, w tym 26 głosów za i 1 wstrzymujący się. W związku z powyższym uchwałę podjęto jednogłośnie / bezwzględną większością głosów.

Jako ostatnią podjęto uchwałę o przyjęciu dokumentów Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Na zakończenie Przewodniczący podziękował za udział w zebraniu i przekazał informacje na temat najważniejszych z dotychczasowych działań, które będą kontynuowane. Na koniec Pan Prezes Kornowicz podziękował za przybycie, zaprosił wszystkich do współpracy i tym zakończył posiedzenie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska

mat. SKP

Nasi partnerzy


Top