Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Kreatywna Polska – 28 czerwca 2017r.

Spotkanie otworzył Prezes Stowarzyszenia Pan Jerzy Kornowicz, który przedstawił podsumowanie najświeższego wydarzenia, którego zleceniodawcą i współautorem było SKP, a mianowicie konferencję ogłoszeniową raportu „Piractwo w Internecie. Analiza wpływu zjawiska piractwa internetowego na gospodarkę Polski na wybranych rynkach kultury”. Prezez Kornowicz podkreślił wagę raportu, który pozytywnie wpływa na postrzeganie Stowarzyszenia.

Członkowie SKP jednogłośnie wybrali na przewodniczącego zebrania Macieja Strzembosza, który przeprowadził obecnych przez porządek obrad.

Tegoroczne zebranie było zebraniem sprawozdawczo-wyborczym.

Członkowie Stowarzyszenia jednogłośnie przyjęli sprawozdania finansowe SKP oraz udzielili dotychczasowemu Zarządowi absolutorium za ostatnie trzy lata kadencji.

Obecni jednogłośnie wybrali na prezesa Jerzego Kornowicza, wiceprezesami zostali ponownie Wiesław Podkański i Maciej Strzembosz, Barbara Jóźwiak pełni znów rolę skarbnika Stowarzyszenia, a członkami Zarządu są Włodzimierz Albin, Jacek Bromski, Ludmiła Mitręga, Krzysztof Sadowski oraz Teresa Wierzbowska.

Skład Komisji rewizyjnej nie zmienił się. Maciej Hoffman jest przewodniczącym, wiceprzewodniczącą Grażyna Szarszewska-Kühl, a członkiem komisji został Janusz Kobyliński.

Do Sądu koleżeńskiego wybrani zostali ponownie Jerzy Mamcarz jako przewodniczący, Mieczysław Jurecki jako wiceprzewodniczący oraz Rober Chojnacki.

Spotkanie zakończył wybrany na kolejną kadencję Prezes Jerzy Kornowicz.

Kolejne Walne Zebranie Członków, tym razem sprawozdawcze, odbędzie się za rok.

Nasi partnerzy


Top